Seanad debates

Friday, 27 March 2015

Ráiteas faoi Eolas do Vótálaithe: Tairiscint - Statement for Information of Voters: Motion

 

10:30 am

Photo of Denis O'DonovanDenis O'Donovan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

This motion was debated in conjunction with Second Stage.

Photo of Maurice CumminsMaurice Cummins (Fine Gael)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Tairgim:GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe, de bhun alt 23 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun an Bunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015, agus is ábhar do reifreann bunreachta.
An Sceideal
Fiafraítear díot sa reifreann seo an aontaíonn tú leis an togra chun Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú chun a fhoráil go bhféadfaidh beirt pósadh, gan beann ar a ngnéas. Leanfar den phósadh a rialáil le reachtaíocht agus leis an dlí coiteann.

Beartaítear leis an mBille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015 an t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3 d’Airteagal 41 den Bhunreacht:

‘4 Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.’

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.
I move:
THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters, pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend the Constitution which is contained in the Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015 and is the subject of a constitutional referendum.
Schedule
You are being asked in this referendum if you agree with the proposal to amend Article 41 of the Constitution to provide that two persons may marry without distinction as to their sex. Marriage will continue to be regulated by legislation and the common law.

The Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015 proposes to insert the following section after section 3 of Article 41 of the Constitution:

‘4 Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex.'

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

Photo of Denis O'DonovanDenis O'Donovan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Is the motion agreed to? Agreed.

Photo of Jim WalshJim Walsh (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Has the motion been agreed to?

Photo of Jim WalshJim Walsh (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I said "No."

Photo of Denis O'DonovanDenis O'Donovan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I did not hear the Senator saying "No".

Photo of Jim WalshJim Walsh (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I said it twice.

Photo of Denis O'DonovanDenis O'Donovan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

I was not trying to ignore the Senator, but it is difficult to hear what is going on when Members are chatting.

Photo of Jim WalshJim Walsh (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

The motion is not agreed. Vótáil.

Photo of Denis O'DonovanDenis O'Donovan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

Will the Senators claiming a division please rise?

Senators Gerard P. Craughwell, Rónán Mullen, Feargal Quinn and Jim Walsh rose.

Photo of Denis O'DonovanDenis O'Donovan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context | Oireachtas source

As fewer than five Members have risen, I declare the question carried. In accordance with Standing Order 61, the names of the Senators dissenting will be recorded in the Journal of Proceedings of the Seanad.

Question declared carried.

Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.

Sitting suspended at 3.45 p.m. and resumed at 4 p.m.