Seanad debates

Tuesday, 24 April 2012

Ráiteas faoi Eolas do Vótálaithe: TairiscintStatement for Information of Voters: Motion

 

2:00 pm

Photo of Maurice CumminsMaurice Cummins (Fine Gael)
Link to this: Individually | In context

Tairgim:

GO ndéanfar an ráiteas a leagtar amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar fhaisnéis do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 29.4 den Bhunreacht a leasú, ar togra é atá sa Bhille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta), 2012 agus atá ina ábhar do reifreann bunreachta.

An SceidealReifreann a bhaineann leis an gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

Fiafraítear díot an dtig le hÉirinn an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a dhaingniú. Leis an mBille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta), 2012, beartaítear an fo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 9o d'Airteagal 29.4 den Bhunreacht:

'10°Féadfaidh an Stát an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta arna dhéanamh sa Bhruiséil an 2ú lá de Mhárta 2012 a dhaingniú. Ní dhéanann aon fhoráil atá sa Bhunreacht seo dlíthe a d'achtaigh, gníomhartha a rinne nó bearta a ghlac an Stát de bhíthin riachtanais na noibleagáidí atá ar an Stát faoin gConradh sin a chur ó bhail dlí ná cosc a chur le dlíthe a d'achtaigh, gníomhartha a rinne nó bearta a ghlac comhlachtaí atá inniúil faoin gConradh sin ó fheidhm dlí a bheith acu sa Stát.'.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig. Féadtar breathnú air ar an idirlíon freisin ag www.oireachtas.ie.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 29.4 of the Constitution which is contained in the Thirtieth Amendment of the Constitution (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) Bill 2012 and is the subject of a constitutional referendum.

ScheduleReferendum relating to the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union

You are being asked if Ireland may ratify the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.

The Thirtieth Amendment of the Constitution (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) Bill 2012 proposes to insert the following subsection after subsection 9° of Article 29.4 of the Constitution:

'10°The State may ratify the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union done at Brussels on the 2nd day of March 2012. No provision of this Constitution invalidates laws enacted, acts done or measures adopted by the State that are necessitated by the obligations of the State under that Treaty or prevents laws enacted, acts done or measures adopted by bodies competent under that Treaty from having the force of law in the State.'.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office. It may also be viewed on the internet at www.oireachtas.ie.

Photo of Paddy BurkePaddy Burke (Cathaoirleach of Seanad; Fine Gael)
Link to this: Individually | In context

This motion was debated in conjunction with the Thirtieth Amendment of the Constitution (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) Bill 2012.

Cuireadh an cheist agus faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis

Question put and declared carried.