Dáil debates

Tuesday, 20 September 2011

Statement for Information of Voters in relation to the Thirtieth Amendment of the Constitution (Houses of the Oireachtas Inquiries) Bill 2011: Motion

 

6:00 pm

Photo of Brendan HowlinBrendan Howlin (Wexford, Labour)
Link to this: Individually | In context

Tairgim:

"GO ndéanfar an ráiteas a leagtar amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar fhaisnéis do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 15.10 den Bhunreacht a leasú, ar togra é atá sa Bhille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais), 2011 agus atá ina ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

Reifreann a bhaineann le Fiosruithe ag Tithean Oireachtais

Is é atá beartaithe leis an mBille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais), 2011 leasú a dhéanamh ar na forálacha den Bhunreacht a bhaineann le cumhachtaí Thithe an Oireachtais fiosrú a stiúradh faoi aon ní a luafaidh an Teach nó na Tithe lena mbaineann ina thaobh go bhfuil tábhacht phoiblí ghinearálta ann. Leis an leasú beartaithe, chuirfí na fo-ailt seo a leanas le hAirteagal 15.10:

'2o Beidh an chumhacht ag gach Teach fiosrú a stiúradh, nó fiosrú a stiúradh i dteannta an Tí eile, ar mhodh a ndéantar socrú ina chomhair le dlí, faoi aon ní a luafaidh an Teach sin nó na Tithe sin ina thaobh go bhfuil tábhacht phoiblí ghinearálta ann.

3o I gcúrsa aon fhiosraithe den sórt sin, féadfar imscrúdú a dhéanamh faoi iompraíocht aon duine (cibé acu is comhalta de cheachtar Teach an duine nó nach ea) agus féadfaidh an Teach sin nó na Tithe sin fionnachtana a dhéanamh maidir le hiompraíocht an duine sin i dtaca leis an ní lena mbaineann an fiosrú.

4o Is faoin Teach sin nó faoi na Tithe sin a bheidh sé an chóimheá chuí idir cearta daoine agus an leas poiblí a chinneadh, ag féachaint go cuí do na prionsabail a ghabhann le nósanna imeachta córa, chun a chur in áirithe go ndéanfar fiosrú éifeachtach faoi aon ní lena mbaineann fo-alt 2o.'.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir Xos coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 15.10 of the Constitution which is contained in the Thirtieth Amendment of the Constitution (Houses of the Oireachtas Inquiries) Bill 2011 and is the subject of a constitutional referendum.

Referendum relating to Inquiries by the

Houses of the Oireachtas

The Thirtieth Amendment of the Constitution (Houses of the Oireachtas Inquiries) Bill 2011 proposes to amend the provisions of the Constitution relating to the powers of the Houses of the Oireachtas to conduct an inquiry into any matter stated by the House or Houses concerned to be of general public importance. The proposed amendment would add the following subsections to Article 15.10:

'2o Each House shall have the power to conduct an inquiry, or an inquiry with the other House, in a manner provided for by law, into any matter stated by the House or Houses concerned to be of general public importance.

3o In the course of any such inquiry the conduct of any person (whether or not a member of either House) may be investigated and the House or Houses concerned may make findings in respect of the conduct of that person concerning the matter to which the inquiry relates.

4o It shall be for the House or Houses concerned to determine, with due regard to the principles of fair procedures, the appropriate balance between the rights of persons and the public interest for the purposes of ensuring an effective inquiry into any matter to which subsection 2o applies.'.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office."

A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.