Dáil debates

Thursday, 11 November 2021

Ceisteanna ar Sonraíodh Uain Dóibh - Priority Questions

Údarás na Gaeltachta

11:00 am

Photo of Jack ChambersJack Chambers (Dublin West, Fianna Fail) | Oireachtas source

Maidir leis an athbhreithniú atá idir lámha ag Údarás na Gaeltachta ar na córais agus an cur chuige in áit aige faoi láthair i dtaca le cur chun cinn na Gaeilge sna cliantchuideachtaí, tá sé curtha in iúl dom ag an údarás go bhfuil trí chéim san obair athbhreithnithe inmheánach seo.

Bhain an chéad chéim le hathbhreithniú ar riachtanais na heagraíochta mar a bhaineann sé le cothú na teanga i gcliantchomhlachtaí agus ar na córais riaracháin agus tuairiscithe inmheánacha atá i bhfeidhm le pleananna teanga a aontú agus le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na bpleananna teanga sin. Tuigtear dom go bhfuil an chéad chéim den athbhreithniú críochnaithe agus tá céimeanna tógtha cheana féin chun tús a chur le moltaí a tháinig ón athbhreithniú a chur i bhfeidhm. Baineann na moltaí sin le córais inmheánacha lárnach agus ar líne a fhorbairt chun an obair thuairiscithe agus mhonatóireachta a dhéanamh níos éifeachtaí; ról na foirne in aontú pleananna teanga a thabhairt chun tosaigh níos luaithe sa phróiseas nuair atá fiosrúchán faighte ó ghnólachtaí atá ag iarraidh gnó a bhunú nó a fhorbairt sa Ghaeltacht; an gá atá le pleananna teanga a aontú ag tabhairt san áireamh riachtanais an chliaint féin, an ceantar ina bhfuil siad lonnaithe, an margadh ar a bhfuil siad dírithe agus an earnáil ina bhfuil siad ag feidhmiú; agus an gá atá le tacaíochtaí breise agus nuálaíocht a thairiscint chun na cliantchomhlachtaí a spreagadh agus a mhealladh leis an nGaeilge a chur chun cinn sa ghnó go hinmheánach agus go seachtrach.

Tuigtear dom chomh maith go bhfuil tús curtha leis an dara gné den obair anois ina mbeidh taighde á dhéanamh ar na cliantchomhlachtaí féin agus a gcuid fostaithe le heolas agus tuairimí a bhailiú uathu a bheidh mar bhunús do chlár tacaíochta nua a fhorbairt dírithe ar na cliaint a mhealladh agus a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn ina ngnólachtaí, go hinmheánach agus go seachtrach.

Bainfidh an tríú gné den obair athbhreithnithe seo le cur i bhfeidhm na moltaí a thiocfaidh ón obair thaighde ar na cliantchomhlachtaí agus le forbairt ábhair agus tacaíochtaí breise a bheidh mar chuidiú leis na spriocanna thuas a bhaint amach.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.