Dáil debates

Tuesday, 18 October 2011

2:00 pm

Photo of Dinny McGinleyDinny McGinley (Donegal South West, Fine Gael)

Mar thoradh ar athbhreithniú seachtrach ar na heagraíochtaí a fhaigheann bunmhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge, d'aontaigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas gur chóir an cur chuige bunmhaoinithe a athrú chun cur chuige níos sruthlínithe agus níos cost-éifeachtaí a chur i bhfeidhm. Dá bhrí sin, tá sé i gceist go mbeidh Foras na Gaeilge ag athrú ó mhúnla bunmhaoinithe don 19 n-eagraíocht atá i gceist go múnla iomaíoch, bunaithe ar scéimeanna faoina ndéanfar tosaíochtaí straitéiseacha éagsúla a sheachadadh.

Ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas ar 12 Deireadh Fómhair, nótáladh an dul chun cinn atá déanta ag Foras na Gaeilge go dtí seo i ndáil le punann dréacht-scéimeanna a ullmhú don tsamhail mhaoinithe iomaíoch nua, a bhfuil sé mar sprioc aici tairbhí suntasacha luach ar airgead a bhaint amach agus dualgais reachtúla Fhoras na Gaeilge a chomhlíonadh go héifeachtach.

Iarradh ar Fhoras na Gaeilge roinnt céimeanna a thógáil chun an próiseas athbhreithnithe a thabhairt chun cinn, eadhon:

tréimhse bhreise chomhairliúcháin 12 seachtain a chur ar fáil i ndáil le punann na ndréacht-scéimeanna, go háirithe leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe;

a chinntiú go dtabharfar deis do chomhlachtaí reachtúla bainteacha an tionchar a bheidh ag na dréacht-scéimeanna ar a réimsí feidhmiúcháin a bhreithniú;

an punann dréacht-scéimeanna a leasú de réir mar is gá agus mar is cuí, ag féachaint don phróiseas comhairliúcháin leathnaithe;

cás gnó mionsonraithe a ullmhú, le cúnamh neamhspleách más gá, chun tacú le punann na ndréacht-scéimeanna;

plean tionscadail athbhreithnithe a ullmhú, i gcomhar leis na Ranna Urraíochta, a thabharfaidh aird mar is cuí ar chur i gcrích an phróisis athbhreithnithe mar bheart práinne; agus

tuarascáil eile ar an dul chun cinn a sholáthar don chéad chruinniú eile den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas i mí Feabhra seo chugainn.

I bhfianaise na gcinnithe sin, tuigfidh an Teachta nach mbeadh sé cuí domsa a bheith ag tabhairt mo bhreithiúnais ag an phointe seo maidir leis an samhail mhaoinithe nua i láthair na huaire.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.